Mediace

Chraňte si soukromí, šetřete peněženku a nezničte si mezilidské vztahy soudním řízením. Vyřešte spory mediací!

Od roku 2000 vykonávám advokacii v Českých Budějovicích. Zájem o psychologii a skutečnost, že soudní spory jsou pro mé klienty psychicky vyčerpávající, zdlouhavé a neuspokojující, mne vedly k rozhodnutí věnovat se též mimosoudnímu řešení sporů a zejména mediaci. V rámci mediace nerozhoduje autoritativní orgán (tj. soud), ale účastníci sami za účasti mediátora nacházejí řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Mediace se osvědčila nejen v rodinných sporech, kdy lze pomocí mediace nalézt funkční řešení, která zohledňují i zájmy dětí. Mediace se dnes uplatňuje při řešení všech sporů, kdy je důležité zachování funkčních vztahů mezi oběma stranami.

Od roku 2014 jsem činná rovněž jako advokát – mediátor. V nedávné době jsem složila zkoušky mediátora na České advokátní komoře v režimu zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.). Proto mohu být ustanovena soudem jako „mediátor“ dle § 100 odst. 2 občanského soudního řádu.

 

V jakých oblastech je možné využít mediaci?

Mediací je možné řešit prakticky veškeré spory, které se mohou stát předmětem občanského soudního či správního řízení, zejména spory:

 • Pracovněprávní (vznik či ukončení pracovního poměru, výpověď, pracovní náplň, …)
 • Sousedské (rozsah a způsob užívání, náhrada škody, …)
 • Ze spotřebitelských smluv
 • Obchodní
 • Z nájemních vztahů (výpověď, výše nájemného, práva a povinnosti, …)
 • Rodinné (vypořádání majetku manželů, styk rodičů s dítětem, výživné – na manžela, rozvedeného manžela, děti, …)

Pokud se chcete dozvědět přínos mediace pro Váš spor, neváhejte mě kontaktovat!

 

Zapsaná mediátorka

V oboru mediace disponuji profesionálním vzděláním, které využívám ve prospěch svých klientů.

V roce 2012 jsem absolvovala základní mediační výcvik u CMI (Conflict Management International) ve spolupráci s Anglo-americkou vysokou školou, o.p.s., u této organizace jsem 4.12.2012 složila zkoušku mediátora. V roce 2013 jsem absolvovala u Asociace mediátorů ČR kurz rodinné mediace. Dne 14.01.2014 jsem u České advokátní komory složila zkoušku z mediace a mediačních technik, od 7. února 2014 jsem  jako první advokátka v Jihočeském kraji zapsána do  seznamu mediátorů, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V oblasti advokacie i mediace se neustále vzdělávám, např. v listopadu 2015 jsem se zúčastnila konference Mediace 2015 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Provádím i soudem nařízené mediace podle  § 100 odst. 2  občanského soudního řádu. Mediaci upravuje zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012.

 

O mediaci

Mediace je metoda mimosoudního řešení sporu, ve kterém mediátor (neutrální osoba) napomáhá stranám konfliktu nalézt pro obě dvě strany vzájemně přijatelné smírčí řešení. Mediátor spor nerozhoduje, nezkoumá důkazy, neposuzuje míru zavinění jednotlivých stran, neurčuje podobu výsledného řešení.

Mediátor je zodpovědný za procesní stránku mediace, usnadňování vzájemné komunikace a vyjednávání mezi stranami. Není zodpovědný za dosažení výsledné mediační dohody. Za obsah dohody jsou zodpovědné pouze strany sporu.

Soudní jednání jsou přístupná veřejnosti. Soudní řízení končí většinou rozsudkem, kdy po formálním jednání soud autoritativně rozhodne. Většinou jedna strana vyhrává, druhá prohrává. Prostřednictvím mediace se konflikt řeší po dobu týdnů až měsíců, zatímco soudní řízení trvá měsíce až roky.  Tato doba řešení se projeví i na výši nákladů řízení. Při mediaci se nehradí žádný soudní poplatek.

 

Výhody mediace

 • Podporuje spolupráci a komunikaci mezi stranami konfliktu.
 • Orientuje se na hledání řešení, nikoliv viníka.
 • Ponechává stranám zásadní vliv na výsledné řešení.
 • Je dobrovolná, strany ji mohou kdykoliv přerušit či ukončit.
 • Uchovává soukromí stran.
 • Umožňuje kreativně hledat různé formy řešení.
 • Je levnější a rychlejší než soudní řízení.
 • Po dobu mediace neběží promlčecí lhůty.
 • Dohoda je přímo vykonatelná – dohodu můžete uzavřít ve formě notářského zápisu s přímou vykonatelností nebo ji můžete předložit soudu ke schválení ve formě smíru. Závazky vyplývající z této dohody lze vymáhat exekučně.

 

Principy mediace

Principy mediace jsou zejména:

Dobrovolnost:
Strany mohou a mají právo mediaci kdykoliv ukončit, přerušit či do ní po vzájemné dohodě opět vstoupit. Soud je oprávněn nařídit pouze první setkání s mediátorem, nikoliv mediaci samotnou.

Mlčenlivost a důvěrnost:
Sdělované informace jsou zásadně důvěrné a nemohou být následně použity mimo rámec mediačního sezení.
Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem mediace, ať již dojde či nedojde k uzavření mediační dohody. Mediátor nemůže vystupovat jako svědek v případném soudním řízení. Povinnost důvěrnosti se vztahuje i na dokumenty, které během mediace vznikly (např. poznámky mediátora).
Předmětem mlčenlivosti není smlouva o provedení mediace ani závěrečná mediační dohoda, pokud se strany nedohodnou jinak.
Povinností mlčenlivosti je vázán mediátor, nikoliv samotní účastníci mediačního procesu a jejich právní zástupci.

Neutralita:
Mediátor má povinnost vykonávat mediaci neutrálně, nezávisle a nestranně. Má povinnost mediaci odmítnout nebo ukončit, má-li důvodné pochybnosti o své podjatosti.

 

Vhodné vztahy pro mediaci

 • Vztahy mezi spornými stranami se vyznačují dlouhodobostí a vzájemnou provázaností
 • Spor nevykazuje rizika trestněprávní povahy
 • Účastníci dávají přednost projednání v soukromí
 • Spor není vyhrocen do extrémních poloh, tzn. účastníci jsou schopni spolu přiměřeně komunikovat
 • Strany jsou schopny samostatného uvažování a jsou za své jednání zodpovědné.

 

Ceník

Organizačně-informační schůzka                   30 min             300,- Kč
Mediační setkání – soukromé spory                                      500,- Kč/1 hod/ 1 strana
Mediační setkání – komerční a firemní spory                      1.000,- Kč/1 hod/ 1 strana

K ceně se připočítává DPH v zákonné výši, tj. 21 %.

 

Odkazy

Seznam advokátů – zapsaných  mediátorů na stránkách České advokátní komory
O mediaci na stránkách České advokátní komory
E-manuál o mediaci na stránkách České advokátní komory
Zákon o mediaci: č. 202/2012 Sb.